فلسفه شمع

فلسفه شمع

چه رازی در روشن کردن شمع نهفته است؟ تا به حال به فلسفه روشن کردن شمع فکر کرده اید؟ این که چرا شمع ها در ناب ترین و خاص ترین لحظات ما ح...

ادامه مطلب